ویژه های خبری

باسمه تعالي 
با سلام و تبریک سال نو
بدینوسیله به اطلاع همكاران محترم می رساند از تاریخ ۱۶ فرودین ١٣٩٩ فعالیت آموزشکده ها و مدارس سما توسط روسای محترم آموزشکده و مدیران محترم مدارس و کارهای حوزه معاونت بطور جداگانه توسط افراد زیر مجموعه هر یک از اجزای کاری مجموعه سما لاهیجان و سیاهکل بصورت دورکاری شروع به کار خواهند کرد. با توجه به منع تردد بین شهری و از آنجایي كه بسیاری از كاركنان سما در شهرهای مجاور هستند بنابراین فعاليت كاري پرسنل در هر حوزه، با تاکید بر دورکاری، از منزل انجام مي گردد.
با توجه به بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي مبنی بر لزوم اجرای تمامی تصمیمات ستاد ملي مديريت کرونای کشوری و پیشنهاد برای شروع فعالیت ها بصورت دورکاری، اولین اولویت معاونت سمای لاهیجان و سیاهکل حفظ سلامتی پرسنل و خانواده های عزیزان با رعایت بهداشت فردی و ایجاد فاصله اجتماعی مناسب جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خواهدبود. بنابراین، زیرمجموعه های سما در گروه هاي واتس اپي جداگانه برای آموزشکده لاهیجان، آموزشکده سیاهکل، مجموعه مدارس سما( بر مبنای تصمیات متخذه اداره کل آموزش و پرورش برای مدارس غیر دولتی) و حوزه معاونت تا زمان عادی شدن شرایط کاری شروع به کار خواهند کرد.
پیگیری تشکیل گروه ها و شروع فعالیت ها توسط مدیر امور اداري و ارتباطات کاری و انجام فعالیتها در گروه ها دنبال خواهد شد.


با تشکر-دکتر افشارضیاء ظریفی 
معاونت سما لاهیجان و سیاهکل

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان