ویژه های خبری

معاونت دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل به منظور اهمیت آموزش فنی و حرفه ای در تربیت تکنسین های ماهر و کارآموزده و پاسخگویی به عطش بازار کار و همچنین به منظور همسویی سازمان فنی و حرفه ای با مراکز آموزشی و فرهنگی سما، اقدام به برگزاری نشست مشترک با مسوولان سازمان فنی و حرفه ای در آموزشکده سما لاهیجان نمود

.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان